De eerste astrologie die in de oudheid bedreven werd was de uurhoekastrologie. Omdat vroeger de meeste mensen geen klok hadden, wist de mensheid amper wanneer iemand geboren was. Echter belangrijke gebeurtenissen die te maken hadden met grotere belangen van de gemeenschap: oorlog voeren, abdicaties, rampen enz. konden wel vaak herleid worden. Men zag een samenhang in gebeurtenis en planeten, lichten die aan de hemel zich manifesteerden en deze gegevens werden verwerkt tot informatie die gebruikt werd voor de toekomst. Deze vorm van astrologie was heel praktisch gericht; het ging er meer om dat men wist hoe een bepaalde situatie aangepakt moest worden om zodoende een optimale kans van slagen te hebben.

Door het toenemen van het bewustzijn richtte de mens zich steeds meer op zijn eigen wezen, hij werd wat je noemt egocentrisch. Vandaar uit ontstond de psychologische astrologie. De psychologische astrologie is sterk gericht op inzichten in de kwaliteiten en zwakheden van de mens. Door zicht te krijgen op deze kwaliteiten en zwakheden kon de mens werken aan zijn zelfkennis en hiermee zijn voordeel doen in de omgang met de andere mensen en situaties.

De karmische astrologie is niet direct gericht op voorspellen of primair op het inzicht krijgen in de conditionering van de mens maar vraagt zich af, hoe het komt dat de biografie/levensverhaal van een mens zo verschillend kan zijn. Waarom lijdt de ene mens vreselijk (Darfur) terwijl de andere mens het alleen maar voor de wind gaat; immers dit valt niet te verklaren vanuit een aanleg van karakter. Wanneer je echter alleen de oorzaak in de stand van de planeten/lichten zoekt vind je ook geen bevredigend antwoord; er worden namelijk weet ik hoeveel mensen op één enkele dag geboren met overeenkomende horoscopen; deze mensen hebben echter allemaal een heel verschillend levensverhaal. Ook de vraag waarom bepaalde mensen op je pad komen die vérstrekkende gevolgen voor je leven kunnen hebben is een vraag die veelal door de psychologische astrologie niet bevredigend kan worden beantwoord.

Karmische astrologie gaat op zoek naar het fenomeen van: oorzaak en gevolg. Door de horoscoop in drie dimensies te verdelen:
Geboortehoroscoop = erfelijke afkomst; meegebrachte talenten en beperkingen.
Maansknoophoroscoop = vorige levens.
Huizenhoroscoop = het vermogen tot groei van de mens in zijn/haar eigen biografie.
Deze methode is ontwikkeld door het echtpaar Huber API-Instituut Zürich

De Maansknoophoroscoop is wel heel bijzonder omdat het inzicht geeft over het verdrongen materiaal dat in het onderbewuste ligt opgeslagen. Dit heeft per definitie te maken met vorige levens en maar gedeeltelijk met materiaal uit het huidige leven. Dit is een belangrijke ontdekking omdat veel problematiek die de mens bij zich draagt niet geprojecteerd kan worden op de omgeving zoals nogal eens in de moderne psychologie wordt gedaan, maar terug te voeren is op het individu zelf. Deze drie vormen van horoscopen geven echter nog geen informatie over tijd en plaats waar vorige levens zich hebben voltrokken.

Door onderzoek dat de astroloog/bioloog A.T. Mann deed naar de dierenriem en het galactische centrum ontdekte hij een logaritmisch systeem in de dierenriem parallel lopend aan het leven hier op aarde. In het boek “The Divine Life” (2002) zet hij uiteen hoe hij deze theorie heeft ontwikkeld. De plaats wáár een vorig leven zich voltrokken heeft is na enig oefenwerk af te lezen vanuit de astrocartografie. Deze astrocartografie is in de negentiger jaren ontwikkeld door Jim Lewis.

Door deze drie methodes te combineren kun je tot een vrij exact beeld komen over levens die voorafgingen aan het huidige leven. Toch heeft het kennen van vorige levens totaal geen zin als je niet een bepaalde overeenkomst ziet met je huidige biografie/levensverhaal. Niet voor niets zijn we onze voorliggende levens vergeten; dit is niet zo maar. Als we alle levens zouden kennen dan zou het een wirwar van door elkaar lopende informatie zijn waar je de essentie veelal niet uit zou kunnen halen. Door het gevonden beeld uit een vorig leven met veel geduld terug te zoeken in de biografie krijg je langzamerhand zicht op je eigen karmische opdracht.