Ondanks dat ik niet weet wat de precieze �geboortetijd� van de AIVD is, is wel bekend wanneer de BVD AIVD werd.Op 29 mei 2002 werd er een wijziging aangebracht in de organisatie en de �Beveiligingsdienst� BVD werd: Algemene Inlichting-en Veiligheidsdienst.

 De gehele horoscoop is niet duidbaar omdat exacte tijd ontbreekt.

Wellicht is in deze situatie het zinvol om gewoon van 0.00 uit te gaan aangezien voorbereidende organisatorische zaken vele maanden van te voren hun beslag al hebben gehad en deze datum wellicht als eindpunt is gesteld. Ik kon niet achterhalen of er een offici�le overdracht van naam heeft plaatsgevonden.

 Wat zijn de nieuwe doelstellingen van de AIVD, waar staat zij voor:

�  Inlichtingen over het buitenland inwinnen.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd deze taak toegevoegd.

�  Bewaken en beveiligen van personen en instellingen in Nederland.
Het nieuwe stelsel Bewaken en Beveiligen in Nederland heeft ook aan de AIVD een rol toebedeeld. [Kopie site AIVD]        

We kijken eerst naar de Maansknoophoroscoop (MKH) van de AIVD.

 

In deze horoscoop vallen de volgende punten in het oog

–  het huis van de verborgen/geheime en onderbewuste motieven, het twaalfde huis, is gevuld met drie planeten. Jupiter, Venus en Mars. Dit duidt erop dat er geheime motieven gestoeld zijn op niet helder te krijgen filosofie. Omdat het om de schaduw Jupiter gaat (MKH) kun je je voorstellen dat het hier gaat om een t� groot gevoel van eigenwaarde dat niet getoetst wordt aan de realiteit; hier ontstaat dan al snel een zelfgenoegzame houding. Ook Mars staat in twaalf en wijst op een sterk ongerichte actiedrang die zijn doel niet bereikt maar veelal slachtoffer wordt van zijn eigen daden.

–  de tekening heeft een groen accent dat duidt op het feit dat er veel gedacht wordt. De blauwe aspecten zijn in de minderheid. Dit duidt erop dat er weinig �cht in de vorm (blauw) kan komen. De rode (wilsaspecten) komen voornamelijk uit op het twaalfde huis; het huis dat dus in principe verborgen is. Daden worden in dit geval getoetst aan onbewuste motieven; iets wat ondermijnend is voor een organisatie die in de openbaarheid verantwoording moet afleggen.

–  de oppositie met Saturnus op de ascendant oppositie Pluto op de descendant, duidt op een enorme spanning in de machtsverhoudingen onderling. Het zou goed kunnen zijn dat de hele organisatie hier enorm onder lijdt en daarom niet erg productief en adequaat kan handelen op dit moment.

–  Saturnus de planeet van het oude karma staat conjunct de Maansknoop, de karmische opdracht. Hieraan kun je het oprechte streven van de AIVD aflezen; dat dit veelal niet lukt heeft te maken met dat zij vrij weinig weten van de onbewuste motieven die leven in hun eigen gelederen. Immers Saturnus staat oppositie de zuidelijke maansknoop.

Omdat het hier heel duidelijk niet om een horoscoop maar om een schaduwhoroscoop gaat, zijn dit dus motieven die in het onderbewuste van de organisatie zich manifesteren en niet helder naar de oppervlakte kunnen komen. Zij verwijzen wellicht ook naar de geschiedenis.

We vergelijken nu de MKH van de AIVD met de MKH van Nederland maar ook met de huizenhoroscoop van Nederland.

Bij het vergelijken van de MKH�s zien we het volgende:

–  MKH Nederland Zon, Mercurius, Pluto in vissen conjunct MKH AIVD Uranus in vier,

–  MKH Ned. Saturnus in zes conjunct Maan (onder voorbehoud) oppositie MKH AIVD Jupiter in zes

–  MKH AIVD Saturnus conjunct MKH Ned. Maansknoop oppositie Pluto in zeven. NB opvallend is hier dat de Zon en Saturnus welke in principe in de AIVD MKH geen verbinding met elkaar maken verbonden worden door de maansknoop van Nederland.

 

Ondanks dat het geen hoofdplaneten zijn is het volgende aspect toch ook heel interessant. MKH Ned. Mars in zes oppositie MKH AIVD in twaalf. Het duidt op een verkeerd richten van de onderlinge energie waardoor ongewilde communicatie problemen kunnen ontstaan. 

Duiding:

MKH Nederland Zon, Mercurius, Pluto in vissen conjunct MKH AIVD Uranus in vier.

De planeet Uranus van vernieuwing maar in dit geval ook van anarchie omdat het de MKH�s betreft, activeert een niet goed eigenbeeld van Nederland.

Omdat de Zon, Mercurius conjunct Pluto in Vissen duidt op o.a het niet helder in beeld kunnen krijgen van ons oorlogsverleden, bestaat er een grote kans dat door het vernieuwende principe dat de AIVD inbrengt er geen zicht meer is op onze verdrongen fascistische kant waardoor de problemen door de achterdeur zijn binnengekomen.

MKH Ned. Saturnus in zes conjunct Maan (onder voorbehoud) oppositie MKH AIVD Jupiter in zes

Dit duidt op een onrealistisch beeld van Nederland. De Nederlandse bevolking/regering kan per definitie niet objectief en kritisch naar zichzelf kijken (MKH Saturnus in zes), is zelfs zelfgenoegzaam en wil alles in de vorm regelen (alleen blauw geaspecteerd) maar ontwikkelt geen �chte actie (rood ontbreekt) om dit in eventuele daden om te zetten. Laat staan dat er diep over wordt nagedacht (groen ontbreekt) Zie hiervoor de MKH van Nederland

MKH AIVD Saturnus conjunct ascendant conjunct MKH Ned. Maansknoop oppositie MKH AIVD Pluto in zeven

De AIVD zou zich meer moeten gaan verdiepen in de geschiedenis/karma van Nederland om wijs te kunnen besluiten. Doet ze dit niet dan breekt de machtsstrijd uit tussen haar en de Nederlandse regering/bevolking.

Vergelijken we nu de MKH van de AIVD met de HH van Nederland dan zien we hoe de AIVD onbewust op het bewustzijn van ons land inwerkt. De volgende aspecten zijn te zien:

–         HH Ned. Zon oppositie MKH AIVD Uranus conjunct HH Ned. Jupiter.

–         MKH AIVD Zon in een conjunct HH Ned. Maansknoop

–         MKH AIVD Maan in zes conjunct HH Neptunus oppositie MKH AIVD Mars in twaalf 

Duiding:

HH Ned. Zon in tien oppositie MKH AIVD Uranus conjunct HH Ned. Jupiter in vier.

Gaat de AIVD door met onbewust handelen dan zullen anarchie (Uranus) en terroristische aanslagen haar deel zijn. Zij moet vooral haar ogen niet sluiten voor sterk verdrongen fascistische elementen in onze samenleving (eigen bevolking). Te snel kan nu weer de schuld alleen gezocht worden in het moslimfundamentalisme maar deze terroristische aanvallen vallen ons ��k ten deel omdat de fascistische beweging (Skinheads, Neofascisten) in ons land nooit goed in beeld is gebracht. Hierdoor leeft dit fascistische beeld in het schaduwgebied van het onderbewuste van Nederland.

MKH AIVD Zon in ��n conjunct HH Ned. Maansknoop

De AIVD kan al haar kracht aanwenden om Nederland meer realiteitszin te geven en haar te confronteren met haar karmische opdracht maar moet niet een oud beeld wat we van onze geschiedenis hebben activeren. NB de MKH Zon van de AIVD staat ook oppositie de zuidelijke maansknoop van Nederland. Dit duidt op een veel te rooskleurig beeld van ons zelf.

Geschiedenis

Onder toon ik dus nog de 0.00 tijd radix horoscoop van de AIVD in combinatie met de Nederlandse horoscoop om te kijken welke delen van de Nederlandse geschiedenis helder bij de AIVD in het bewustzijn kunnen worden gebracht. (NB het gaat hier om de stand in de gewone radix) Twee van de drie hoofdplaneten worden geaspecteerd door de AIVD. Dit duidt erop dat op die gebieden de AIVD de geschiedenis die hierbij hoort goed in het vizier kan krijgen. Het betreft dus de tijd dat Willem van Oranje Nederland stichtte (boogschutter) en dus de inquisitie en geloofsstrijd een belangrijke functie hadden. Het gaat hier om AIVD Zon conjunct Ned. Maan oppositie Ned. Uranus. Neptunus Ned. conjunct AIVD Pluto. In de vergelijkende MKH�s worden deze planeten (op Uranus na) ook weer geactiveerd in de ��n zeven as; dit is de as van de persoonlijke uiteenzettingen. Omdat het hier om de mysterieplaneten gaat, deze werken niet in het exacte maar meer in het hogere bewustzijn uit, zal het handelen van zowel de AIVD en van Nederland over het algemeen niet erg doorzichtig zijn. Opposities wijzen op (grote) spanningen, dus je kunt je voorstellen dat enorm veel onbewuste spanningen en machtsstrijd naar boven komen. Dit maakt veelal adequaat handelen onmogelijk. De groepsziel van de AIVD heeft wellicht dit stuk geschiedenis van inquisitie en geloofsstrijd te veel verdrongen en heeft t� veel vooringenomen meningen over het functioneren van Nederland waardoor adequaat handelen wordt bemoeilijkt.

Het andere punt wat geactiveerd werd is de monarchiecrisis in de negentiende eeuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de AIVD blunderde in de Mabelaffaire. Ook dit wordt zichtbaar in de MKH Ned. Saturnus in zes oppositie Jupiter in twaalf. Het objectief kritisch kunnen denken omdat onbewuste trotse gevoelens in de weg zitten wordt door dit aspect duidelijk gemaakt.

Conclusie:

Wat mag je nu aflezen aan de AIVD?

Er is een sterke neiging om zeer zelfgenoegzaam over eigen kwaliteiten en weinig actief te zijn (MKH Zon in een; wilsaspecten ontbreken) waardoor realiteitszin en het kijken naar de minder rooskleurige kant van Nederland verdrongen worden. Verder is de AIVD sterk onbewust geremd om naar buiten te treden (Saturnus conjunct ascendant). De moord op van Gogh kan hier wellicht de realiteitszin activeren. In die zin is het dan ook interessant om te zien wat een vergelijking van deze twee horoscopen zou tonen.

 Wie kan mij betrouwbare informatie verstrekken over een eventuele offici�le tijd van de naamsoverdracht van de AIVD op de 29 mei 2002! Het zou prettig zijn deze ook te duiden om van daar uit ��k eventueel positieve kanten van de AIVD te belichten.