Op 1 oktober en op 16/17 oktober [2019] kwamen de boeren massaal met hun tractoren naar het Malieveld, Den Haag, om te protesteren tegen de nieuwe CO2 wetgeving. Vorige week zijn er provincies geweest die hun regels versoepeld hebben, maar sommige provincies, zoals de provincie Groningen deden dit niet. Boeren voelen zich massaal geslachtofferd en betwijfelen het rekenmodel van het RIVM over stikstof uitstoot. Onze hoge stikstof uitstoot in Nederland zou voor 75% afkomstig zijn uit de vee-en-landbouw, vandaar dus deze draconische maatregelen. Maar het probleem wordt grotendeels bij de boeren gezocht terwijl het een probleem van ons allen is, en daar juist worden de boeren zo boos van.

De diepere oorzaak van dit gebeuren ligt vele decennia eerder en heeft te maken met de opkomst van het neoliberalisme dat onze hele maatschappij op alle fronten vergiftigt. In het verleden werden de boeren ondersteund met onrealistisch subsidies uit de EEG, zo kenden we het probleem van de zogenaamde boterberg. Voor de goede orde eerst een definitie van neoliberalisme: een economisch systeem dat gebaseerd is op de maximalisatie van winsten, de minimalisatie van kosten en de concurrentie van economische blokken. [Bron].  Dit speelt niet alleen bij de ondernemer maar ook de overheid is hierop gericht; denk hierbij aan de gezondheidszorg die sinds 1 januari 2006 hervormd is en nu een verdienmodel heeft gekregen. De grondlegger van het neoliberalisme is Friedrich Hayek 1899 – 1992 die in de crisistijd van de dertiger jaren van de vorige eeuw, deze denkwijze heeft geïntroduceerd; bij hem stond de vrijheid vooral voorop terwijl het nu meer om de winst gaat.

De valkuil van het neoliberalisme is dat het eeuwige groei voorstaat, en dit is in het extreme gebeurd bij de boeren. Het boerenbedrijf is in principe kwetsbaar omdat je te maken kunt hebben met misoogsten door extreem weer en ziekte onder het vee. Kortom al het ongewisse wat het leven geeft. Het neoliberalisme is bij uitstek een filosofie van de maakbaarheid van het leven, en daar ligt in principe de hoofdzaak van het probleem. Kijk naar de seizoenen om te weten dat er geen eeuwige groei en bloei bestaat! Het is aan de mens om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Net na de WOII kon je boeren indelen in gradaties: de gemengd bedrijf boerderij, de veeboer, de graanboer. De gemengd bedrijf boer, kon je weer indelen in here-boeren en keuterboeren. Tegenwoordig hebben we: veestallen met duizenden dieren van één soort op een heel klein stuk aardoppervlak. De opbrengsten zijn niet te vergelijken met de boer van net na de WOII. Er moet heden ten dage vooral veel geproduceerd worden om tot ver buiten Europa te kunnen verkopen om winst te maken. De consument betaalt voor de producten niet de prijs die het zou moeten kosten. Sterker nog door het vele aanbod wordt de concurrentie moordend! Daarnaast gooit de consument steeds meer weg en gaat steeds onzorgvuldiger met geproduceerd voedsel om. Immers het kost bijna niets…! En zo is er een grote onzorgvuldigheid ontstaan omtrent ons dagelijks voedsel [er is nog nooit zoveel voedsel weggegooid verspild en weggegooid als de laatste tien jaren!]. Omdat we niet de prijs betalen voor het voedsel wat het waard is, gaan we ook onzorgvuldig om met de mensen die ons voedsel produceren. En zij op hun beurt, omdat ze zich verongelijkt voelen, gaan weer onzorgvuldig met de dieren om, dieren die ze min of meer tot slaaf maken. Kortom deze hele keten: consument, producent dier en natuur ontbreekt het aan empathie voor elkaar. NB. Ik bedoel hier met name de grote megastallen met duizenden dieren mee, die bekeken vanuit deze visie per direct zouden moeten worden gesloten. Als klein land dat relatief weinig grondoppervlak heeft, is het onverantwoord om steeds maar op dit niveau door te willen blijven groeien.

Astrologisch gezien valt de boer onder het teken maagd en de planeet Venus. Dieren (vee) in het algemeen vallen onder de planeet Mercurius en het dierenriemteken maagd. De megastallen boer onder het teken Jupiter en juist Jupiter staat in het teken maagd in het vernietigende teken, wat soberheid predikt. Dit wil zeggen dat een grootschaligheid en boer zijn, nooit samen kan gaan met wat goed is voor het dier en daar van afgeleid de natuur. Het lastige is echter is, dat de meeste mensen dit niet onder ogen willen zien en dat de vraag naar vlees en dierlijke producten nauwelijks minder wordt.

Dat de wal het schip zal keren, wordt astrologisch goed duidelijk in het feit dat het polaire teken van maagd (de boeren) vissen is, waar Neptunus en ook Jupiter over heersen NB. Een polair teken van een teken (in dit geval de boer), staat in oppositie van het betreffende punt, dus 180 graden verderop en werkt per definitie inferieur door in het bewustzijn.

Neptunus staat op dit moment [oktober 2019] in zijn eigen teken en ook Jupiter staat in zijn eigen teken in boogschutter; in eigen teken staan betekent dat het heel sterk werkt. Jupiter in zijn eigen teken geeft in zijn positieve uitwerking wasdom, wijsheid en geluk en in het negatieve extreme expansie die woekerend wordt en slachtofferschap. Beide krachten werken dus op dit moment onbewust bij de boeren. De boeren voelen zich dan ook enerzijds geslachtofferd en zijn niet af te remmen in hun expansie drift anderzijds, dit merk je ook aan het optreden van de boeren in de protesten. Met andere woorden: Jupiter als planeet van het onbewuste teken maagd zal doordat hij op dit moment in zijn eigen teken staat, ongenuanceerd op zijn strepen staan en sterk gefocust zijn op verdere extreme groei, wat weer het verschijnsel is van neoliberalisme dat al jarenlang speelt in de samenleving.

De opgaaf bij deze grote boerenopstand is voor ons allen van kracht: de bezinning op het feit dat groei en expansie niet ten koste mag gaan van mens, dier en natuur! De boeren nu staan model voor dit grote probleem omdat ze aan het hoofd van deze keten staan. Toch is het zo dat de boeren niet alleen de schuldigen zijn, ook wij burgers dragen aan dit grote probleem bij en kunnen de verantwoordelijkheid niet zomaar afschuiven. De overweging voor de burger zou kunnen zijn: hoeveel eten heeft u deze week al weggegooid en hoeveel vlees heeft u gegeten? Belangrijke vragen die de beperkingen die ingesteld moeten worden, een breder sociaal draagvlak geven. Ik ben dan ook een warme voorstander van een goede vertrekregeling voor boeren die willen stoppen uit dit ongezonde systeem en te mediteren op: less is more  [Robert Browning 1812-1889]; niet alleen voor de boeren maar voor ieder in zijn persoonlijke leven.

2 thoughts on “Boeren in opstand”

  1. Mooi en verhelderend Wilma! Ja, we zijn allemaal verantwoordelijk en moeten vooral ook onze verantwoordelijkheid nemen voor wat en hoe we met de aarde omgaan. En op alle gebieden ons koopgedrag in ogenschouw nemen, dus ook kleding, reizen etc…..

  2. Antroposofisch gezien valt de minerale wereld onder Saturnus, de plantenwereld onder Jupiter en de dierenwereld onder Mars.
    Verder reken ik het teken Stier als meest passend bij de boer. Al doen natuurlijk in de loop van de seizoenen alle astrologische tekens mee.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *