Advies voor familie en problemen bij kinderen

Inleiding

Sinds de eeuwwisseling ben ik geïnteresseerd geraakt in families en de vaak geheimzinnige verbinding die ieder familielid heeft met elkaar. De geschiedenis van de familie heeft daar een grote invloed op. Daarnaast speelt ook de collectieve geschiedenis een veel grotere rol in het leven van de mens dan wij nu in het algemeen denken. Dit deel in de psychologie is nog sterk onderbelicht en wordt in tv-programma’s zoals Verborgen Verleden en DNA onbekend voorzichtig aan de orde gesteld.
Naar dit soort fenomenen ben ik een diepgaand onderzoek gaan doen. De directe aanleiding hiervoor was het plotseling overlijden van mijn vader in 1995 en de reactie van mijn moeder op dit overlijden. Mijn idee op dat moment was dat de relatie tussen mijn vader en moeder niet de allergelukkigste was. Echter na het overlijden van mijn vader veranderde deze visie van mij en zag ik de worsteling die mijn ouders hebben gehad met hun individuele verleden die ze onbewust binnen brachten in hun relatie en die hun relatie daardoor vaak problematisch maakte.
Mijn moeder rouwde na de de plotselinge dood van mijn vader en de verhalen over hem en hun relatie kwam heel voorzichtig in beeld voor mij als kind. Ik kende mijn moeders traumatische jeugd en kon hierdoor bepaalde frustraties die ik in mijn jeugd had opgelopen een plaats geven in het licht van de worsteling die mijn ouders hebben gehad met hun eigen jeugd. Langzamerhand zag ik frappante parallellen. De gesprekken met mijn moeder bracht een nieuw bewustzijn over families bij mij op gang.
Toen vond er plotseling een traumatisch gebeurtenis plaats. Mijn moeder die na de dood van mijn vader haar christelijke geloof na vele jaren weer oppakte, verbond zich met een Evangelische gemeenschap. Ze wilde haar nicht, die ook in ons dorp woonde, het blaadje van de gemeente dat wekelijks uitkwam, aan haar gaan brengen. Op de brug van het Twentekanaal in Eefde werd ze aangereden en brak ze haar heup, waardoor ze in het ziekenhuis belandde.  Ze werd daarna direct onder algehele narcose geopereerd. Door de narcose en de acute traumatische situatie, raakte ze in een zwaar delier. Dit had tot gevolg dat ze nooit meer naar haar huis terugkeerde. Doordat omstreeks de eeuwwisseling er nog weinig diepgaand onderzoek was gedaan naar een acuut delier na een trauma, werd er een snelle (verkeerde) diagnose gesteld en werd ze geplaatst in een verpleeghuis voor dementerenden. Lange tijd werd ze behandeld met een antidepressivum en antipsychotica, iets wat desastreus kan zijn voor de oudere mens met de eerste verschijnselen van dementie. Ruim twaalf jaar heeft zij in dit verpleeghuis gewoond.
Dit gebeuren was de start voor mijn onderzoek naar de diepere achtergronden van trauma’s uit het verleden, die zelfs doorwerken in de volgende generaties. Voor meer en diepere informatie over dit onderwerp verwijs ik naar mijn boek ‘Dementie de ziekte van het verleden‘. Door veertien jaar mantelzorger te zijn geweest – eerst voor mijn moeder en overlappend voor mijn oudere partner – heb ik vele ontdekkingen gedaan die te maken hebben met familietrauma’s. Dit onderzoek dat ik dit deed als mantelzorger, sloot aan bij de opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige die ik in de zeventiger jaren van de vorige eeuw heb gedaan.

Familie-analyse

Vanaf half april 2017 is het mogelijk om hulp te bieden aan kinderen met gedragsproblematiek door middel van een uitgebreide analyse. Daarnaast is er een mogelijkheid een analyse te maken van de familie met haar voorgeschiedenis.

Door naar de horoscoop van het kind te kijken, is het mogelijk om meer te vertellen over allerhande problematiek die in de jonge jeugd, maar ook in de pubertijd kunnen optreden en welk diepgaande consequenties kan hebben voor het latere leven. Deze problematiek kan twee oorzaken hebben: het kan komen vanuit het eigen karma, maar kan ook voortkomen uit verdrongen problematiek in de familie.

De laatste decennia is er veel diagnostisch onderzoek gedaan naar kinderen, waardoor nieuwe diagnoses aan het licht zijn gekomen zoals: autisme, ADHD, ADD, borderline en PDD-NOS. Deze nieuwe diagnoses komen vaak voort uit onze onrustige samenleving, maar ook doordat het bewustzijn van de mens sinds het eind van de vorige eeuw in een soort stroomversnelling is gekomen. Hierdoor hebben de kinderen die nu jong zijn een sterke verbinding met allerlei bewustzijnsniveaus, waar een kind van zo’n vijftig jaar geleden nog geen bewustzijn voor had. De uiterlijke verschijnselen hiervan zijn waar te nemen wanneer je het jonge kind al heel jong bezig ziet met digitale communicatie. Het begrijpt van nature dat er nog een hele wereld om hem heen is die primair niet wordt waargenomen, maar waar je wel mee kunt communiceren.

Het bewustzijn van de mens is kort samen te vatten in een drie gelaagdheid:

  • In het gewone dag bewustzijn waar wij onze primaire omgeving mee waarnemen en tegemoet treden.
  • Het onbewuste waar verdringingen aan trauma’s uit het (jonge) leven in zitten, maar ook onbewuste herinneringen aan vorige levens die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook liggen er herinneringen opgeslagen in de DNA-structuur van de mens, deze hebben te maken hebben met  het erfelijk materiaal. Dit erfelijk materiaal dat meer een collectief karakter heeft  verschilt van het persoonlijk onbewuste doordat ze een oorzakelijk verband heeft met de voorgeschiedenis van de familie. Het hoeft geen betoog dat dit laatste collectieve niveau eerder op te sporen is dan het persoonlijke.
  • Het hoger bewustzijn waar de mens voor de geboorte sterk mee verbonden is;  het is als het ware de motivatie om op aarde te willen komen. Dit is onder meer te herkennen in het idealisme dat in principe elk jong mens heeft. Door het verloop van de jaren kan dit idealisme door trauma’s naar de achtergrond verdwijnen en langzamerhand verdwijnen.

Doordat deze drie niveaus vaak door elkaar heen lopen, is het goed om afzonderlijk naar deze lagen te kijken. In het verslag dat ik bijvoorbeeld van een kind maak, beschrijf ik deze drie niveaus.

Ook kijk ik naar het drieledig functioneren van een kind, hoe het: denkt, voelt en wil. Door inzicht hierin te krijgen, is het mogelijk een kind veel gerichter te begeleiden. Hierdoor zijn de verborgen talenten en aanleg in beeld te brengen. Zo hebben niet alle kinderen eenzelfde ontwikkeling; iets wat heden ten dage vaak vergeten wordt nu kinderen steeds vroeger aan allerlei eisen (Cito-toetsen e.d.) moeten voldoen. Sommige kinderen zijn uitgesproken laatbloeiers. Doordat de ontwikkeling van een kind een geheel eigen verloop heeft en soms niet altijd voldoet aan de eisen die op dat moment gesteld worden,  wordt er vaak noodgedwongen een verkeerde keus gemaakt. Daarnaast kijk ik naar de (karmische) interactie tussen ouders, broertjes en zusjes. Dit is een belangrijke visie sinds het samengestelde gezin steeds meer voorkomt in onze samenleving.

Door het geheel van de familie mee te nemen in een hulpvraag, kun je eerder gericht bij de problematiek komen. Mijn plan in de toekomst is met dit verslag samen te gaan werken met een kunstzinnig therapeut en een pedagogisch speltherapeut.

Er zijn nu verschillende mogelijkheden mogelijk:

  • Een advies voor een pedagogische benadering bij een kind.
  • Een algeheel familieonderzoek waar ingegaan wordt op collectieve problematiek uit het voorgeslacht in combinatie met persoonlijk onbewuste blokkades (karma).

Voor meer informatie klikt u hier!

Menu